za distribuciju i opskrbu plinom

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

 

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Ivkom-Plin d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2017.

Registar ugovora odluke naručitelja 2017.

Sklopljeni ugovori odluke naručitelja 2016.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2016.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2015.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i  okvirnog sporazuma za 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i  okvirnog sporazuma za 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i  okvirnog sporazuma za 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i  okvirnog sporazuma za 2012.

Pregled sklopljenih ugovora u 2011.

Pregled sklopljenih ugovora u 2010.

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)