za distribuciju i opskrbu plinom

 • Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (NN 57/18)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18, 26/20)
 • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 60/18, 39/20)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18, 14/20)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 16/20)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18, 58/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 124/19)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 122/16)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 48/18)
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 56/18)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/18)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (NN 122/16)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, 25/19)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (NN 78/17)
 • Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020)

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)